(Translated by http://www.hiragana.jp/)
多言語メールマガジン "Torimo" 最新号配信!(水難事故・熱中症に注意)Tạp chí bản tin đa ngôn ngử Torimo , Số phát hành mới nhất!(Tai nạn về nước * Cẩn thận chú ý về bệnh say nắng, sốc nhiệt) | 公益財団法人 鳥取県国際交流財団 Tottori Prefectural International Exchange Foundation

言語げんごメールマガジン "Torimo" 最新さいしんごう配信はいしん!(水難すいなん事故じこ熱中ねっちゅうしょう注意ちゅうい)Tạp chí bản tin đa ngôn ngử Torimo , Số phát hành mới nhất!(Tai nạn về nước * Cẩn thận chú ý về bệnh say nắng, sốc nhiệt)

言語げんごメールマガジン "Torimo" 最新さいしんごう配信はいしんしました!

Title: Torimo No.214 (水難すいなん事故じこ熱中ねっちゅうしょう注意ちゅうい
 
英語えいご(English) 最新さいしんごう&バックナンバー
中国ちゅうごくちゅうぶん 最新さいしんごう&バックナンバー
■タガログ(Tagalog) 最新さいしんごう&バックナンバー
■ベトナム(Tiếng Việt) 最新さいしんごう&バックナンバー
 
多言たげんメールマガジン”Torimo"☆
案内あんない読者どくしゃ登録とうろく
 

Bản tin tạp chí đa ngôn ngử "Torimo" đã phát hành số mới nhất!

Tên: Torimo No.214 Tai nạn về nước * Cẩn thận chú ý về bệnh say nắng, sốc nhiệt
 
■[Tiếng Việt] số mới nhất và số lần trước
☆Bản tin tập chí đa ngôn ngử ”Torimo"☆ 
Hướng dẩn và người đọc đăng ký
 
※↑これは、 言語げんごメールマガジン "TORIMO"  ベトナムばん 最新さいしんごう配信はいしんのおらせです。
上へ戻る